தேடுதல் வேட்டை

Monday, February 20, 2012

IBM Software Engineer with less than 2 years Exp or Freshers C/C++/Java

We have a few open positions in IBM System z Firmware team for people with less than 18 months of experience. Freshers who have exceptional skills can also be considered. If you know any one from your circle of friends that you think best fit for this , please do send their resumes across to me.

Apart from very strong analytical skills, good communication & attitude, we are looking for the following technical skills

IO area:

Strong C/C++ programming knowledge. Any knowledge on Fibre Channel skills would be a plus.

Hybrid Area:

Good to Thorough expertise in Core Java programming. Must have worked on Linux/Unix environment with applied knowledge on some scripting languages. Working knowledge in Rational Team Concert and Agile practices will be a plus.

Send your resume to devanraghav@gmail.com

Monday, January 30, 2012

ஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழ் - ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேலைஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் செய்யும் பணி காத்திருக்கிறது. விருப்பமும் நேரமும் இருப்பவர்கள் இந்த முகவரியில் பதிவு செய்யவும் http://travod.com/?page_id=90