தேடுதல் வேட்டை

Tuesday, November 20, 2007

பல நிறுவனங்களில் டெஸ்டிங் பணி வாய்ப்புகள்

பணி :டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன்
தேவையான தகுதி Mercury QTP, Test Director
அனுபவம்: 4yrs overall 3yrs relevant
எங்கே பணி : பூனா

பணி :டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன்
தேவையான தகுதி Mercury QTP, Test Director
அனுபவம்: 4yrs overall 3yrs relevant
எங்கே பணி : கல்கத்தா

பணி : Quality Center OR Rational Tools (RFT, Robot, RTM)
அனுபவம்: 4yrs overall 2yrs relevant
எங்கே பணி : Kolkatta

பணி Database tester with DW datawarehousing
அனுபவம் :4yrs overall 2yrs relevant எங்கே பணி : Kolkatta
பணி :Performance Testers (Loadrunner) 5yrs overall 3yrs relevant
எங்கே பணி: Bangalore

பணி Performance Testers - Loadrunner with Sql
மேல் விவரம்: Telecom Domain Knowledge is mandatory
அனுபவம்: 4yrs overall 3yrs relevant
எங்கே பணி : Pune

என்ன பணி: SAP/Siebel Testers
அனுபவம்: 5yrs overall 3yrs relevant
எங்கே பணி : Bangalore

என்ன பணி : Mainframe Testing 4 years experience in application testing on mainframe and 2 years in leading testing teams
Exposure to Test Director or similar testing tools is mandatory.
அனுபவம்: 5yrs overall 3yrs relevant எங்கே பணி : Bangalore

என்ன பணி : Test Manager - General 8-10yrs
எங்கே பணி Bangalore

என்ன பணி: Test Manager - Specialist Test manager/designer DMR (Digitalt Motor Register) Create master test plans.
Creation of detailed test plans for unit-, system-, integration-, system integration and technical requirements tests. Assist the build up of the test organization for SKAT 2.1. Responsible for build up of test environments, test tooling and automated test procedures. Responsible for creation of test specifications in cooperation with other project resources. Oversee test preparation, test executing and reporting. Prepare templates, instructions, technique papers to guide testers.
அனுபவம்: 8-10yrs Overall
எங்கே பணி : பூனா

எல்லாவற்றுக்கும் யாரை தொடர்புகொள்வது?
லஹரி, 040-39879009
E-Mail:srilaharip@gmail.com

No comments: