தேடுதல் வேட்டை

Thursday, August 20, 2009

டாட்நெட், ஜாவா & பல Walk-in Interview in Chennai at Cognizant & Accenture on 22 Aug 09

சென்னை, காக்னிஜன்ட் மற்றும் அசென்சர் நாளை மறுநாள் (சனி 22Aug 2009) வாக்-இன் இண்டர்வியு தொடர்புகொள்கிறார்கள்...

டாட்நெட், ஜாவா, சாப், ஒராகிள், யுனிக்ஸ்...

CTS (Cognizant Technology Solution)

Immediate opportunity in Cognizant Technology Solution for Java, Microsoft Technology, SAP, Unix, DW, QNXT Developer, Facets, Oracle DBA, SQL DBA, Citrix Admin, Testing...

1. DW BI (Informatica, Actuate, SSIS, SSAS, Datastage, MSTR, Hyperion, PL/ SQL with Informatica / BO , Teradata)
2. Java (Java, J2EE, Struts, Spring, Hibernate, EJB, Swing, Core Java / Design patterns)
3. Microsoft Technologies (VB / ASP.Net / C# / VB.Net/ ADO.Net, SQL server)
4. Mainframe (COBOL, JCL, VSAM, CICS, DB2 or IMS DB/DC)
5. QNXT Developer (QNXT system using Business Requirement)
6. Facets (.Nets technologies; OOAD; EDI technologies such as EC MAP, Biztalk)
7. Oracle DBA (9i,10g + RAC/ all core Oracle DBA activities/Performance Tuning / RMAN backup)
8. SQL DBA(SQL Server DBA/ SQL Server 2005 upgrade, Performance Tuning, Replication)
9. Technical Voice Support /Helpdesk (L1 technical voice support & Good Verbal and written communication skills)
10. Citrix Admin (Active directory Administration in Citrix / Windows 2003 server OS experience, AD support and Microsoft clustering.)
11. SAP (SAP BW/BI 7.0 , SAP HR/HCM – Payroll)
12. Niche (ATG Commerce/Websphere Commerce Server)
13. C, Unix
14. C++, Unix
15. VC++, MFC
16. Power Builder
17. Testing (Omni Testers, Vantage Testers, Performance Testers Pega Testers, Automation Testers, Delivery Managers)
18. VAX - VMS (Open VMS, VAX COBOL, DCL, CMS, RDB, DTR, DECFORMS, MMS, RTL, ACMS, CDD, BASIC)
19. Delivery Assurance (Prior experience in software QA in managing process, CMMi / PCMM/ ISO 27001/ ISO 9001 / ISO 20000)

Please visit http://careers.cognizant.com

Should have 2-6 Yrs of experience
Good experience on client interaction
Good communication skills

Education:
60% throughout the academics Full-time BSc/BE/ BTech/MSc/ME/MCA/MTech is mandatory
Job location : Chennai

URL : https://careers.cognizant.com/walkin_registration_form.aspx

Step 1 : Please log on to the link
Step 2: fill the details
Step 3 : take the printout while you are coming for the walk-in drive Note: There will be screening at the entrance gate. It is mandatory to carry a copy of this mail & invite letter which you will get after registering at the site.

Venue details:
Cognizant Technology Solutions
Varalakshmi Tech Park
5/639 Old Mahabalipuram Road,
Kandanchavadi, Chennai - 600 096.
Next: Lifeline Hospital.Accenture
Walk-in Details:
Registration Time: 9:00 AM to 12 noon
C# Developer 3.5 – 5 Yrs Bangalore 22-Aug-09
C# Developer 2.5 – 5 Yrs Chennai 22-Aug-09
C# Developer 3.5 – 8 Yrs Hyderabad 22-Aug-09
Microsoft SharePoint (MOSS) Developer 3.5 – 8 Yrs Bangalore 22-Aug-09
Microsoft SQL Server Developer 3.5 – 8 Yrs Chennai 22-Aug-09
Microsoft VB.Net Developer 3.5 – 5 Yrs Bangalore 22-Aug-09

(Interview for respective skills will happen only at the respective locations mentioned in the above table)
Note: Training experience is not factored into the overall experience of the candidate.

Venue Details:
Chennai
Accenture Services Pvt. Ltd.,
Teak Meadows;51, Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai-600119

Bangalore:
Accenture Services Pvt. Ltd.
RMZ Ecospace Campus 2A, Bellandur Village, Varthur Hobli, Bangalore East

Hyderabad:
Accenture Services Pvt. Ltd.,
Building No. 18, Raheja Mindspace, Madhapur, Hyderabad

List of Documents Needed:
Candidate must carry the following documents to the events, failing which they will not be processed:
->Photo ID card - Passport / driving license / PAN card – Original And 1 copy.
->Copy of the latest resume.
->One passport size photograph.
->Last drawn pay slip. Proof of current CTC – salary revision letter/ offer letter.
->Copy of the highest qualification degree certificate and mark sheets.
->Relieving letter and offer letter of the previous organization.

No comments: