தேடுதல் வேட்டை

Sunday, July 12, 2009

டிகிரி படித்த சிவகங்கையில் நிரந்தரமாக இருக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் தேவை.

சிவகங்கையில் இருக்கும் தேங்காய் நாரில் இருந்து விவசாய மூலப்பொருள் ஏற்றுமதி செய்யும் எங்கள் நிறுவனத்திற்கு டிகிரி படித்த சிவகங்கையில் நிரந்தரமாக இருக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் தேவை. பதவி : commercial executive, பதவி - 7,000 முதல் 10,000 வரை தகுதிக்கேற்ப தரப்படும். freshers can also apply : dpiwanted@gmail.com

மூலப்பதிவு : http://mayilviji.blogspot.com/2009/07/blog-post_10.html

1 comment:

shabi said...

வெளினாடுகளில் eee வாய்ப்பு எப்டி உள்ளது