தேடுதல் வேட்டை

Thursday, July 19, 2007

CGS சென்னை - தகவல்தொழில்நுட்ப பணிவாய்ப்புகள் (1 ஆண்டு அனுபவம்)

சென்னை CGS நிறுவனத்தின் பணிவாய்ப்புகள்...

பணி 1: Web Developer
அனுபவம்: 1+ years experience
தேவையான தகுதி : ASP.NET, VB.NET, C#, AJAX.
விரும்பத்தக்கவை: Sound analytical skills with good communication skills.

பணி 1: VB/VB.Net Application Programmer
அனுபவம்: 1+ years experience
தேவையான தகுதி : VB 6.0 / VB.NET 2005.
விரும்பத்தக்கவை: Knowledge in ERP / HRMS packages will be an added advantage.

பணி 1: Senior Web Designers
அனுபவம்: 2+ years experience
தேவையான தகுதி : Template creation using Adobe Photoshop, Dreamweaver, Flash.
விரும்பத்தக்கவை: Client interaction, liasing with client team to get content/input,Other Skills: Ability to handle multiple projects with frequent updates


ரெஸ்யூம் அனுப்பவேண்டிய முகவரி : careers@guidentcs.com

ரெபரன்ஸ் : TEDUJOBS

No comments: