தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, October 10, 2007

B.Com/BCS/BBA/BBM/M.Com/MBA/MCS/C.A.(Inter) ICWA (Inter) படித்தவர்களுக்கு உடனடி நேர்முகத் தேர்வு!

Flextronics நிறுவனத்தில் பல்வகை பணிவாய்ப்புகள் :

Analysts: 0 - 2 years of experience in Accounts domain.

Sr. Analyst: 2 - 4 years of experience in Accounts Payable domain, with at least 1 year experience in the BPO industry.

Analyst/Sr. Analyst - Fixed Assets/General Accounting: 6 months - 2 years experience in Fixed Assets/General Accounting. Excellent communication skills are a must.

Analyst/Sr. Analyst - Collections: 6 months - 2 years experience in Corporate Collections in the BPO industry. Excellent communication skills are a must.

Team Leaders: 4+ years of experience, including at least 1 year as a Team Leader in the BPO industry in an Accounts Payable/Receivable domain.

For all the above positions, candidates with a degree in B.Com/BCS/BBA/BBM/M.Com/MBA/MCS/C.A. (Inter)/ICWA (Inter) may walk-in.

If you want to work where people matter most.Walk-in for an InterviewOn: 13th & 14th October, 2007 (9 AM - 4 PM)Venue: Flextronics Global Shared Services Centre, Ispahani Centre, No. 123/124, Uttamar Gandhi Salai,Nungambakkam High Road, Chennai.If you are unable to participate in the walk-in, please send your profile to us at: careers@in.flextronics.com

No comments: