தேடுதல் வேட்டை

Monday, June 04, 2007

அனுபவம் / இளம்பொறியாளர் வாய்ப்புகள் - காமர்ஸ்

அனுபவம் / இளம்பொறியாளர் வாய்ப்புகள் - காமர்ஸ்

பணி பெயர்: Audit Associate, Audit Executive, Audit Lead

நிறுவனம்: Floraison India Compliances Pvt. Ltd

அனுபவம்: 0-5

தேவையான தகுதிகள்

For Freshers: Desire to make career in auditing, enthusiasm and energy

For experienced: on hand experience in Corporate Auditing consisting either of Statutory Audits or Tax Audits or Transfer Procing Audits, Knowledge of Accounting Standards, AAS would be desired.

எங்கே பணி: Bangalore

மின்னஞ்சல்: ashwini@floraison.in

தொடர்புக்கு: 91-9980166649

 

Ravindran A,

Validation Group,

LGSI IMode.

MSN: zyravindran@hotmail.com

a 9886397051

 

######################################### THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE. #########################################

No comments: