தேடுதல் வேட்டை

Saturday, February 16, 2008

மைக்ரோசாஃப்ட் அமெரிக்காவில் அதித்தி டெக்னாலஜிஸ் வழியாக பணிவாய்ப்பு

மைக்ரோசாஃப்ட் அமெரிக்காவில் அதித்தி டெக்னாலஜிஸ் வழியாக பணிவாய்ப்பு...

Hi Friends,
There is a project in Microsoft USA . Aditi Technologies will send you to US through H1B visa. Aditi technologies schedule walk-in on this Saturday or Sunday at Bangalore .

Position Requires – Software Engineer, Team Lead, and Tech Lead.
Experience – 4 to 8 years

Work location – USA
Interview Locations – Bangalore

For other location candidates we can arrange a telephonic also.
Requires Skills

Good expose in – ASP.NET, VB.NET, C# and SQL Server

Very good communication skills.
Advance C# Knowledge will be preferably.

Please let us know your interest to explore the same.
You can also refer to your friends who are in the same field.

Please share your profile along with the following information:-

Total Experience

Relevant Experience

Current CTC

Expected CTC
!
Notice PeriodLook forward to hear from you


If interested, pleas e revert back your updated CV to hr.sunakshi@gmail.com
Please send your word format update resumes in kind reply as soon as possible for faster processing. Please forward this message to your friends & colleagues, who would be interested.


Note: Please send your profile with Salary details and now we need only Bangalore candidate.

Please mentioned given below: -
Current salary:
Expected salary:
Notice period:
Thanks Regards,
Sunakshi
hr.sunakshi@gmail.com

No comments: