தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, February 13, 2008

EJB-JMS- சிங்கப்பூர் வேலைவாய்ப்பு

என் ட்டர் பிரைஸ் ஜாவா பீன் (EJB) மற்றும் ஜாவா மெசேஜிங் சர்வீஸ் (JMS)தெரிந்தவர்களுக்கு சிங்கப்பூரில் பணிவாய்ப்பு

Company : Zensar Technology

Skills : EssentialDesirable

3 - 5 years of IT experience.

2-3 years of experience in working with distributed applications written in Java. Experience in J2EE applications using Weblogic, Websphere etc utilizing J2EE features such as JMS, EJB?s etc.

Willingness to do support and working in shifts including night shifts

Working Experience in Financial Institutions, espeicailly Broker Dealers involving trade processing such as Validation and E! nichment, Street Side Processing

Creating and maintaining SLA?s
1-2 years of C++ experience


Job Location : Singapore Long Term -Base Location Pune


Just revert back with below Detail

Full Name (First -Middle -Last)

Date of Birth:

Qualification:

Current Role :

Total Exp:

J2ee Exp in Months /Years

Jms Exp in Months /Years

Domain Specialisation if Any:

R u Willing to do support and working in shifts including night shiftsReason for Change :

Current Location :

Current Salary :

Expected Salary :

Joining Period :

R u Interested to relocate to Singapore

Have u been Interviewed by Zensar Earlier :
Contact person: Kiran Bajaj ( Recruitment , JAV Consultancy Software Services , Board : 022 2! 5624130)

Mob: 9323520850

Email: career@javconsultant.com

No comments: