தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, March 07, 2007

பல்வகை பணி வாய்ப்புகள்

பல்வகை பணி வாய்ப்புகள்

1.

SRest Information Private, மும்பை கம்பெனியில் ஜாவா,j2EE வாய்ப்புகள்

1+ அனுபவம் உள்ளவர்கள், அல்லது பிரஷர்கள் நல்ல புரோக்ராமிங் நாலேட்ஜ் உள்ளவர்களும் ரெசியூம்ஸ் அனுப்பலாம்.

Send your resumes to hr@srest.com ,for more details
logon to http://srest. com/srest/ pages or www.srest.net

For any queries you may call 022-28850167/ 09867064951.
2.

(0 - 2 Yrs Exp) C, C++,ASP, ASP.Net, VB.Net, XML, SQL Server 20 / Image Requirments


Minimum 0 to 2 years of experience in Microsoft technologies.Basic Programming Knowledge : C,C++Working experience in Web applications' development using ASP, ASP.Net,
VB.Net, XML, SQL Server 2000 etc.
Firm understanding of code optimization, like avoiding code redundancy, etc.knowledge in MS SQL database.Analyze, design and program applications as per the specification.Knowledge of standard coding conventions, proper documentation of modules would be an added advantage.
Proper testing and debugging of programming modules for an error-free deliverable.Deliver projects within allocated schedules.Be responsible for work processes, performance standards... .

forward your resume to as.selvakumar@ gmail.com and mailtojp@yahoo. com


3.

We have opportunities for young talented minds to join us as ANALYST across our various business groups and verticals.
Eligibility criteria includes

Graduate in any discipline with consistent academics

Excellent English Comprehension skills

Working knowledge of computers

Understanding of basic financial concepts

http://groindia.co.in/indiacareers.aspThis GRO company is recruiting Freshers. In this Page there is a Link for “Post Resume”. Please ask the freshers to post their profile out there.


4.

We have a opening for those who are looking for HR related JOB.

Graduate postGraduate with good Communication Skills can apply.
Exp: 0-1 yrs
salary: 5k-7k + very High Incentives


Interested ppl can post there resume at vasuagl@yahoo. com

2 comments:

Anonymous said...

Thanks a lot mr.karthik prabu.

நெல்லை காந்த் said...

Thanks for your information